Valmennuksessa tärkeintä on ymmärtää, mitä organisaatio haluaa olla. On selvitettävä, mihin sen henkilöstö ja johto on sitoutuneet ja mihin he haluavat mennä. Valmennuksessa katsotaan organisaation toimintatapoja ja toivetilaa. Ennen riitti prosessien läpikäynti, keskustelu ja koulutus. Nykyään kaikessa tulee vastaan it-järjestelmät. Yleensä paras tapa ei ole tehdä uutta järjestelmää vanhan pohjalta, vaan astua askelta taaksepäin ja miettiä mitä ongelmaa tässä ollaan ratkaisemassa. Näin voidaan rakentaa järjestelmä, joka helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa organisaation toimintaa.

Kun puhutaan modernista työelämästä, tarkoitetaan valmentavaa johtajuutta tai jopa esihenkilöttömiä tiimejä. Matkalla eläväksi organismiksi on paljon kompastuskiviä matkalla. Yksi näistä on it-järjestelmät. Organisaation toimintatavan muuttuessa tulee rajoittavaksi tekijöiksi olemassa oleva työkalut ja prosessit. Muutos tuntuu entistä ikävämmältä, jos toimintaympäristö ja järjestelmät eivät anna tilaa kehittymiseen ja muutokseen. Organisaation kypsyminen kohti modernia työelämää ei kuitenkaan ole it-järjestelmien uusimisprojekti. On vaikea kehittää kahta erilaista asiaa samaan aikaan.

Karl-Johan pystyy valmentamaan organisaatiota sekä digitaalisuuden että itseohjautuvuuden suhteen. Hänellä on kyky ymmärtää minkälaisia rakenteita ja muutoksia organisaatiossa ja sen johtamiskulttuurissa pitää olla, jotta päästään kohti ketterämpää työntekoa. Samalla hän ymmärtää miten voidaan käyttää hyväksi it-maailmaa ja muokata olemassa olevia järjestelmiä tukemaan muutosta. Karl-Johan osaa ohjata sekä johtamisen että it-prosessien kehityksessä ja varmistaa, että yrityksen ydintyökalut tukevat haluttua organisaatiomallia.

Valmennus on pääasiassa lähipäiviä organisaation henkilöstön ja johdon kanssa. Valmennukseen voidaan valita toiminnallisia ennakkotehtäviä tai tutustumisvideo aiheeseen. Valmennus pohjautuu Karl-Johanin kokemuksen perusteella kehittämään malliin tiimien rakenteesta ja sisäisestä dynamiikasta. Mallin pohjalla on tusinan verran yleisiä teorioita, mutta käytännöllisinkin teoria on vain teoriaa. Valmennus perustuu käytäntöön ja siihen suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle sopiva paketti.

Esimerkkivalmennuksia

  • Yhdessäohjautuva tiimi – Nopeasti muuttuva ympäristö vaatii nopeaa ja jatkuvaa reagointia arjessa. Jos tiimi ei tiedä miten toimitaan tai päätöksenteko aiheuttaa pullonkauloja toimintaa, pitää tiimin rakennetta ketteröittää. Ketterä tiimi reagoi nopeasti ja muuttuu ilman erillistä muutosprosessia – jatkuvasti.
  • Ketterä projekti – Työelämässä täytyy reagoida ongelmiin ja muuttuviin tilanteisiin projektin aikana. Projektin suunnitelmana on elastinen tehtävälista ja tekijöinä innostunut itseohjautuva tiimi. Jokainen tiimiläinen vie asioita eteenpäin ja on vastuussa tiedotuksesta projektin sisällä. Ketterät mallit riisuvat byrokratiaa, mutteivat pois tarvetta dokumentoida tai suunnitella asioita
  • Ketterä talous – Valmennuksessa käydään läpi, miten resursseja allokoidaan tehokkaasti ilman budjetteja. Opit myös miten ketteriä malleja voidaan soveltaa taloushallinnon funktiossa, jotta työn tekeminen olisi tehokkaampaa. Mitä tarkoittaa ketterä palkitseminen? Miksi isot henkilökohtaiset bonukset alentavat tutkitusti suorituskykyä ja lisäävät stressiä? Sisäisen motivaation merkitys kaikessa työssä on hyvin olennainen. Valmennuksessa kartoitetaan omia motivaation kohteita ja pohditaan tiimeissä keinoja niiden tunnistamiseen. 
  • Leadership-polku – Leadership-polku on organisaatioiden esihenkilöiden johdattamista valmentavan johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden pariin. Polussa esihenkilöt valmistautuvat jakamaan johtajuutta, oppivat uuden työelämänä tapoja ja luovat keskinäisen verkoston, jonka mallin he tulevat monistamaan työntekijöilleen. Polun tarkoitus on, että organisaatio huoltaa itse itseään ja valmentaa uudet työntekijät organisaation kulttuurin mukaisesti. Leadership-polku elää ja päivittyy uusien tarpeiden ilmaantuessa.
  • Myönteinen vuorovaikutus – Valmennus auttaa ymmärtämään, millä tavalla myötätunnon puute on työhyvinvoinnin este. Valmennus antaa käytännöllisiä työkaluja siihen, millä tavalla voimme kohdata itsemme ja toisemme myötätuntoisesti hyväksyen. Keskiössä ovat kehollisuus ja kommunikaatio, joka on tiimityön perusta. Valmennus sisältää myös tiivistelmän Itseohjautuva tiimi-koulutuksesta.
  • Oikeat työkalut/työtavat – Valmennus on osaksi työpaja, jossa tunnistetaan käytössä olevat järjestelmät ja työkalut. Valmennuksessa käydään läpi suurimpia haasteita, pohditaan kehityskohteita ja puhutaan nykyisistä prosesseista. Pääpaino valmennuksessa on tuottaa ryhmän avulla keinoja parantaa motivaatiota ja käytössä olevia työkaluja. Valmennuksen lopputuloksena tiimiläiset saavat käytännön työkaluja työntekoon ja organisaation johto raportin työkalujen puutteista ja kehitysehdotuksista
  • Tekninen Scrum – Scrum antaa peruskäsitteet ja reunaehdot projektin toiminnalle, mutta teknisessä työssä kiireen keskellä tarvitaan vielä selkeämpiä taitoja käyttää ketterää projektimenetelmää ohjelmoinnin piirissä. Kun halutaan pohtia ympäristöjen määrä, testaussykli ja yhdistää niihin nopea asennus tuotantoon, ei perinteinen Scrum-koulutus riitä.
  • Vähemmällä enemmän – Valmennuksen tehtävänä on opastaa tiimiä kehittämään toimintaansa. Valmennuksessa esitellään sekä yksilön motivaatiotekijät että tiimin toiminnan tasot. Näiden työkalujen avulla tiimissä toimivat henkilöt voivat toteuttaa itseään paremmin ja parantaa yhteistyötä. Kun tiimin jäsenet ovat itsetietoisia, voivat he viedä tiimin toiminnan aivan uudelle tasolle.  
  • Yhdessäkehittyminen – Reflektiviiset kokoukset eli oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen on avainasemassa, kun tiimin tai organisaation pitäisi uudistaa ja tehdä asioita paremmin. Kiire ja keinojen puute voi aiheuttaa tilanteen, jolloin ryhmä ei ehdi uudistaa toimintaansa, vaikka halua löytyisi. Valmennus keskittyy reflektiivisten kokousten merkitykseen, toteuttamiseen ja käytännön välineisiin.